Min. Illumination یا حداقل نور مورد نیاز در دوربین هایک ویژن چیست؟

Min. Illumination یا حداقل نور مورد نیاز دوربین یکی از مشخصه های مهم دوربین مداربسته است. این مشخصه نشان میدهد حساسیت چیپ تصویر به نور چقدر است.حساسیت به نور خوب است یا بد؟حساسیت به نور (برخلاف حساسیت های انسان ها) یکی از مشخصه های مفید و مهم دوربین هایک ویژن است. هرقدر این حساسیت به نور بیشتر باشد دوربین بهتر است. البته این حساسیت را معمولا با مقدار نور مورد نیاز دوربین نشان میدهند. هرقدر دوربین به نور کمتری برای تشکیل تصویر نیاز داشته باشد یعنی حساسیت چیپ تصویر آن نسبت به نور بیشتر است.واحد اندازگیری حداقل نور مورد نیاز [...]