این دسته شامل دستگاه های NVR تولید شده توسط شرکت هایک ویژن می شود. دستگاه های NVR با توجه به خصوصیات مختلف در این بخش دسته بندی شده اند.