Project Description

یکی از قابلیت های مجود در دوربین های هایک ویژن تشخیص عبور از خط است. در این سیستم می تواند در نرم افزار دستگاه خطوط فرضی رسم نمود و رفت آمد افراد را به برخی نقاط حساس مجود در مخل محدود نمود. در این قابلیت چنانچه فرد یا افراد از خطوط فرضی از پیش تعیین شده عبور نمایند سیستم هشدار به صدا در می آید.( برای مطالعه بیشتر به مطلب تشخیص عبور از خط (Line Crossing) دوربین مداربسته هایک ویژن چیست؟)