دستگاه NVR

این دسته شامل دستگاه های NVR تولید شده توسط شرکت هایک ویژن می شود. دستگاه های NVR با توجه به خصوصیات مختلف در این بخش دسته بندی شده اند.